Frankfurt STK server recordsTrack: Minigolf
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 8
#usernameresult
1kimden3'20.6917"
1kimden3'20.6917"
2mv813'23.9565"
2mv813'23.9565"
3NickerAban3'24.4167"
3NickerAban3'24.4167"
4Haenschen3'26.3833"
4Haenschen3'26.3833"
5johnnyrei3'26.4750"
5johnnyrei3'26.4750"
6remihb3'27.0250"
6remihb3'27.0250"
7RowdyJoe3'31.2500"
7RowdyJoe3'31.2500"
8nimeye3'32.5387"
8nimeye3'32.5387"
9G123'36.1896"
9G123'36.1896"
10sridharkumar3'37.3556"
10sridharkumar3'37.3556"
11bubbbubb3'38.7142"
11bubbbubb3'38.7142"
12nimeye3'40.1640"
12braxx3'40.5333"
13braxx3'40.5333"
14nimeye3'43.3616"
13Ulli613'47.1667"
15Ulli613'47.1667"
16mac20093'47.8250"
14mac20093'47.8250"
17RX13'48.2680"
15RX13'48.2680"
18NickerAban3'52.9500"
19Akab3'53.6667"
16Akab3'53.6667"
20nimeye3'54.9395"
21Akab3'58.5417"
22tomasz184'06.6169"
17tomasz184'06.6169"
23niko7004'12.5115"
18niko7004'12.5115"
24whetstone4'28.3484"
19whetstone4'28.3484"
20Luva94974'29.1035"
25Luva94974'29.1035"
21Opa_Olaf4'30.8818"
26Opa_Olaf4'30.8818"
22ImSmill4'30.9146"
27ImSmill4'30.9146"
28Opa_Olaf4'41.6871"
23PlayerO14'44.6286"
29PlayerO14'44.6286"
30Opa_Olaf5'16.5417"
24s3boun3t5'25.4250"
25KeViN0085'29.7310"
26Leander_Deutschland5'38.8300"
27champy5'41.8200"
28thiblcr7'42.3838"