Frankfurt STK server recordsTrack: Candela City
Mode: time trial
Direction: normal
Laps: 1
#usernameresult
1kimden30.4571"
1kimden30.4571"
2RowdyJoe30.4914"
2RowdyJoe30.4914"
3Kya31.4499"
3Kya31.4499"
4RowdyJoe31.4556"
4FabianF31.4994"
5FabianF31.4994"
6Kya31.8967"
7RowdyJoe32.0888"
8RowdyJoe32.3396"
9Kya32.5898"
10Kya32.7413"
11RowdyJoe32.9465"
12Akab33.3072"
5Akab33.3072"
13Akab33.3802"
14Akab33.7556"
15Akab34.8038"
6mimiz35.3547"
16mimiz35.3547"
17veisopsobhogcom1'01.5320"
7veisopsobhogcom1'01.5320"