Frankfurt STK server recordsTrack: Candela City
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 4
#usernameresult
1childerico2'09.6611"
1childerico2'09.6611"
2remihb2'10.5159"
2remihb2'10.5159"
3Andet2'13.2543"
3Andet2'13.2543"
4Anias2'21.0720"
4Anias2'21.0720"
5kimden2'21.1132"
5kimden2'21.1132"
6qxel2'21.3570"
6qxel2'21.3570"
7johnnyrei2'24.2863"
7johnnyrei2'24.2863"
8childerico2'24.3661"
9gzvx2'25.3481"
8gzvx2'25.3481"
10Haenschen2'25.7786"
9Haenschen2'25.7786"
11Zirkle2'29.0745"
10Zirkle2'29.0745"
12Matz32'29.7242"
11Matz32'29.7242"
12grostman072'29.9204"
13grostman072'29.9204"
14G122'30.0143"
13G122'30.0143"
14boxx2'30.2904"
15boxx2'30.2904"
16FMWM2'30.3391"
15FMWM2'30.3391"
17Shinji-Chibi2'30.4530"
16Shinji-Chibi2'30.4530"
17mv812'31.7873"
18mv812'31.7873"
19tatinha2'31.8370"
18tatinha2'31.8370"
20Ulli612'31.9376"
19Ulli612'31.9376"
21johnnyrei2'33.0540"
22darkone2'33.1170"
20darkone2'33.1170"
21smexy_renaldo2'33.2136"
23smexy_renaldo2'33.2136"
24iGuden2'33.4400"
22iGuden2'33.4400"
23Luva94972'34.0313"
25Luva94972'34.0313"
24tozarthe2'34.6627"
26tozarthe2'34.6627"
27Ulli612'34.8075"
28FMWM2'35.9874"
29mrkubax102'37.3066"
25mrkubax102'37.3066"
26TymonPlay2'38.3126"
30TymonPlay2'38.3126"
27hecksel2'38.5630"
28nimeye2'38.7036"
29TheRocker2'39.2458"
30manupiro042'40.4484"