Frankfurt STK server recordsTrack: Black Forest
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 4
#usernameresult
1remihb5'12.5449"
1remihb5'12.5449"
2johnnyrei5'16.6324"
2johnnyrei5'16.6324"
3mv815'19.3039"
3mv815'19.3039"
4mv815'21.6812"
5Herminator5'22.5651"
4Herminator5'22.5651"
6mv815'23.4474"
7takos5'31.1859"
5takos5'31.1859"
8G125'35.2124"
6G125'35.2124"
9George-Calibur5'35.4552"
7George-Calibur5'35.4552"
10johnnyrei5'36.8123"
11DC1RJJ5'36.8779"
8DC1RJJ5'36.8779"
12Akab5'38.4579"
9Akab5'38.4579"
13Ulli615'39.1475"
10Ulli615'39.1475"
11zoth5'41.4385"
14zoth5'41.4385"
15UnsolvedCypher5'42.0952"
12UnsolvedCypher5'42.0952"
16s3boun3t5'42.3407"
13s3boun3t5'42.3407"
14darkone5'43.2890"
17darkone5'43.2890"
18NobWow5'44.7301"
15NobWow5'44.7301"
19Ulli615'45.8210"
20johnnyrei5'46.0738"
21boxx5'46.2156"
16boxx5'46.2156"
22Akab5'46.8714"
23buzelazul5'47.4031"
17buzelazul5'47.4031"
24KeViN0085'48.1781"
18KeViN0085'48.1781"
25johnnyrei5'48.3559"
26fredFM5'49.0073"
19fredFM5'49.0073"
27Ulli615'49.6150"
28Akab5'49.7072"
20ilya_trukhin5'51.2575"
29ilya_trukhin5'51.2575"
30coeurnoir5'51.3620"
21coeurnoir5'51.3620"
22liloll5'51.6911"
23punti5'52.4109"
24kimayi5'53.1573"
25Vsevolod-linuxoid5'54.2524"
26RX15'55.3115"
27Shinji-Chibi5'55.7317"
28elgringo5'56.3646"
29gffgff5'56.5302"
30Wizard045'58.1612"