Frankfurt STK server recordsTrack: Green Valley
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 5
#usernameresult
1auch3'44.8246"
1auch3'44.8246"
2RowdyJoe3'47.6809"
2RowdyJoe3'47.6809"
3RowdyJoe3'48.0948"
3johnnyrei3'53.3500"
4johnnyrei3'53.3500"
4Haenschen3'54.8583"
5Haenschen3'54.8583"
5G124'08.6159"
6G124'08.6159"
7RowdyJoe4'10.7547"
8libertario4'15.9296"
6libertario4'15.9296"
9johnnyrei4'18.2947"
7Tom-grrr4'20.7994"
10Tom-grrr4'20.7994"
8Galaxysaurier4'29.2782"
11Galaxysaurier4'29.2782"
9hecksel4'30.3394"
12hecksel4'30.3394"
10Shinji-Chibi4'31.6750"
13Shinji-Chibi4'31.6750"
11fredFM4'32.7703"
14fredFM4'32.7703"
12Vsevolod-linuxoid4'48.0226"
15Vsevolod-linuxoid4'48.0226"
13quilotoa4'50.2899"
16quilotoa4'50.2899"
14Biloute67434'51.9216"
17Biloute67434'51.9216"
15essefred5'06.0979"
18essefred5'06.0979"
16Akab5'07.0944"
19Akab5'07.0944"
17sick0r5'07.5143"
20sick0r5'07.5143"
18leonardofr5'11.0803"
21leonardofr5'11.0803"
19TinoSnipes215'22.4363"
22TinoSnipes215'22.4363"
20mobilis5'24.1488"
23mobilis5'24.1488"
21EiffelEnsure5'32.8568"
24EiffelEnsure5'32.8568"
22NONSOGIOCARE5'54.2963"
25NONSOGIOCARE5'54.2963"