Frankfurt STK server recordsTrack: Foggy Mound
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 3
#usernameresult
1mimiz2'00.2816"
1mimiz2'00.2816"
2mimiz2'00.8832"
3mimiz2'01.6134"
4mimiz2'02.2818"
2Haenschen2'02.7794"
5Haenschen2'02.7794"
6Haenschen2'06.1873"
3kimden2'08.8812"
7kimden2'08.8812"
8Haenschen2'09.0874"
9RX12'09.6246"
4RX12'09.6246"
5takos2'09.7821"
10takos2'09.7821"
11RowdyJoe2'11.1247"
6RowdyJoe2'11.1247"
7ilya_trukhin2'11.7903"
12ilya_trukhin2'11.7903"
13RX12'12.1134"
14RowdyJoe2'15.5705"
15kimden2'16.1581"
8skindoormimiz2'17.1293"
16skindoormimiz2'17.1293"
9Ulli612'17.4785"
17Ulli612'17.4785"
18mac20092'20.5298"
10mac20092'20.5298"
11mv812'21.2372"
19mv812'21.2372"
20Ulli612'21.7725"
12elgringo2'37.5894"
21elgringo2'37.5894"