Frankfurt STK server recordsTrack: Foggy Mound
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 2
#usernameresult
1RX11'21.2202"
1RX11'21.2202"
2RowdyJoe1'23.8361"
2RowdyJoe1'23.8361"
3klong1'24.4891"
3klong1'24.4891"
4nimeye1'24.9808"
4nimeye1'24.9808"
5Akab1'26.0116"
5Akab1'26.0116"
6BamBuh1'26.4783"
6BamBuh1'26.4783"
7RX11'26.9649"
7iGuden1'27.7073"
8iGuden1'27.7073"
9iGuden1'27.9549"
8kindem1'28.9392"
10kindem1'28.9392"
9MicWer1'30.0532"
11MicWer1'30.0532"
12Akab1'30.4123"
10mv811'31.2619"
13mv811'31.2619"
11serpent1'32.5800"
14serpent1'32.5800"
12Haenschen1'32.7040"
15Haenschen1'32.7040"
16BamBuh1'32.9110"
13gzvx1'33.0874"
17gzvx1'33.0874"
14puzlanchik1'33.1495"
18puzlanchik1'33.1495"
19mv811'33.5957"
20puzlanchik1'34.5637"
15dbisu1'34.9782"
21dbisu1'34.9782"
22puzlanchik1'35.1314"
16angeloinfo1'35.1876"
23angeloinfo1'35.1876"
17Shinji-Chibi1'35.5477"
24Shinji-Chibi1'35.5477"
25BamBuh1'35.8826"
26Tom-grrr1'36.2889"
18Tom-grrr1'36.2889"
19Liarou1'38.8132"
27Liarou1'38.8132"
20braxx1'38.8410"
28braxx1'38.8410"
21slodych1'39.1071"
29slodych1'39.1071"
22G121'39.5905"
30G121'39.5905"
23tomasz181'39.6749"
24elgringo1'39.7567"
25MTK1'42.3225"
26MissTKali1'43.9310"
27amrish2'32.4153"