Frankfurt STK server recordsTrack: Druid Star
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 2
#usernameresult
1Akab1'04.9813"
1Akab1'04.9813"
2boxx1'05.2973"
2boxx1'05.2973"
3Akab1'05.8312"
4Akab1'06.4303"
5Akab1'07.9408"
3puzlanchik1'08.6218"
6puzlanchik1'08.6218"
4mv811'09.0985"
7mv811'09.0985"
8Ulli611'15.1391"
5Ulli611'15.1391"
6spockk1'15.4070"
9spockk1'15.4070"
7kuchen1'55.8079"
10kuchen1'55.8079"
8wakama1232'05.8863"
11wakama1232'05.8863"
9nimeye3'33.5135"
12nimeye3'33.5135"
10SampadJ175'52.0374"
13SampadJ175'52.0374"
11elgringo17'03.7167"
14elgringo17'03.7167"