Frankfurt STK server recordsTrack: Dirty Stunts
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 3
#usernameresult
1mimiz2'11.0115"
1mimiz2'11.0115"
2mimiz2'14.4132"
3Haenschen2'14.9353"
2Haenschen2'14.9353"
4mimiz2'16.1491"
5mimiz2'16.4096"
6Haenschen2'18.2388"
7mimiz2'20.7667"
8mimiz2'22.3000"
9mimiz2'22.5862"
10mimiz2'25.3554"
3nimeye2'25.4080"
11nimeye2'25.4080"
4Andy12'25.6901"
12Andy12'25.6901"
5nascartux2'25.9498"
13nascartux2'25.9498"
6drsleep2'26.7082"
14drsleep2'26.7082"
7TomRaider2'27.0377"
15TomRaider2'27.0377"
8MK_Fernandez2'27.1605"
16MK_Fernandez2'27.1605"
9mactorvector2'27.6957"
17mactorvector2'27.6957"
18spockk2'27.7546"
10spockk2'27.7546"
19boo902'27.9695"
11boo902'27.9695"
20mimiz2'28.1662"
21mimiz2'28.7250"
22Haenschen2'28.9982"
12childerico2'29.1417"
23childerico2'29.1417"
13RowdyJoe2'29.1930"
24RowdyJoe2'29.1930"
25childerico2'29.2250"
26nimeye2'29.3083"
14Akab2'29.4810"
27Akab2'29.4810"
15ufuk2'29.9500"
28ufuk2'29.9500"
29spockk2'30.0750"
30nimeye2'30.2946"
16GUILL2'31.4824"
17boxx2'32.1250"
18mv812'32.6167"
19grostman072'32.9407"
20LaserCat2'33.9069"
21Boshu2'34.4667"
22wakama1232'39.2247"
23hecksel2'39.3678"
24brais2'39.6667"
25CyberRe2'39.8667"
26RX12'41.1167"
27Luva94972'42.7901"
28botrolsky2'43.2583"
29woosh2'43.3750"
30Shinji-Chibi2'43.9120"