Frankfurt STK server recordsTrack: Dale Tunnel
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 5
#usernameresult
1mimiz1'51.0187"
1mimiz1'51.0187"
2RX11'52.3769"
2RX11'52.3769"
3 1'53.4035"
3 1'53.4035"
4nimeye2'08.0500"
4nimeye2'08.0500"
5Heuchi12'19.3573"
5Heuchi12'19.3573"