Frankfurt STK server recordsTrack: Dale Tunnel
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 5
#usernameresult
1mimiz1'51.0187"
1mimiz1'51.0187"
2nimeye1'51.1305"
2nimeye1'51.1305"
3RX11'52.3769"
3RX11'52.3769"
4 1'53.4035"
4 1'53.4035"
5serpent1'54.3705"
5serpent1'54.3705"
6RX11'54.8204"
6spockk1'57.5032"
7spockk1'57.5032"
8braxx1'58.7277"
7braxx1'58.7277"
8Akab2'03.8165"
9Akab2'03.8165"
10puzlanchik2'06.3766"
9puzlanchik2'06.3766"
11Akab2'06.9936"
12nimeye2'08.0500"
13nimeye2'10.3083"
10MaParole2'13.4999"
14MaParole2'13.4999"
15Heuchi12'19.3573"
11Heuchi12'19.3573"