Frankfurt STK server recordsTrack: City lights
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 5
#usernameresult
1braxx4'10.4243"
1braxx4'10.4243"
2kimden4'14.4208"
2kimden4'14.4208"
3RowdyJoe4'16.9872"
3RowdyJoe4'16.9872"
4takos4'32.7743"
4takos4'32.7743"
5RowdyJoe4'40.6573"
6Shinji-Chibi4'49.0666"
5Shinji-Chibi4'49.0666"
6nimeye4'49.9663"
7nimeye4'49.9663"
7fredFM4'52.5906"
8fredFM4'52.5906"
9mimiz4'57.5233"
8mimiz4'57.5233"
10frenchi4'59.6228"
9frenchi4'59.6228"
11NickerAban5'12.7578"
10NickerAban5'12.7578"
12nimeye5'47.7065"
13mimiz6'06.5201"
14whomi6'06.9972"
11whomi6'06.9972"
12Tom-grrr6'24.4971"
15Tom-grrr6'24.4971"
16RowdyJoe6'30.8968"
17RowdyJoe7'37.1818"
18RowdyJack8'12.0577"
13RowdyJack8'12.0577"
19RowdyJack15'06.0043"