Frankfurt STK server recordsTrack: City lights
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 2
#usernameresult
1RX11'33.9497"
1RX11'33.9497"
2nimeye1'38.2456"
2nimeye1'38.2456"
3kimden1'39.8240"
3kimden1'39.8240"
4RX11'39.8726"
4Courbe1'40.2483"
5Courbe1'40.2483"
6kimden1'40.7730"
7nimeye1'41.3237"
5klong1'42.6830"
8klong1'42.6830"
6braxx1'43.2545"
9braxx1'43.2545"
10kimden1'43.9493"
11RX11'45.2999"
7mimiz1'46.0133"
12mimiz1'46.0133"
13Courbe1'46.6626"
14nimeye1'47.0328"
15kimden1'47.9390"
8Cauruso1'48.8667"
16Cauruso1'48.8667"
17kimden1'50.5164"
9z_sk1'50.8140"
18z_sk1'50.8140"
10x10105111'51.8670"
19x10105111'51.8670"
20Akab1'51.9372"
11Akab1'51.9372"
12Shinji-Chibi1'52.0916"
21Shinji-Chibi1'52.0916"
13Waldlaubsaengernest1'52.6064"
22Waldlaubsaengernest1'52.6064"
23Shinji-Chibi1'52.8890"
24kimden1'53.7400"
14Haenschen1'54.1380"
25Haenschen1'54.1380"
15Cheatofono1'55.0733"
26Cheatofono1'55.0733"
16ondrej171'55.0826"
27ondrej171'55.0826"
28ondrej171'56.8452"
29ondrej171'57.6543"
17sumenep1'58.0408"
30sumenep1'58.0408"
18iGuden2'00.2198"
19Diana422'03.6811"
20tobidergrosse2'04.0796"
21remihb2'05.6360"
22tuxsparks2'08.7993"
23Heuchi12'10.7126"
24ljahn2'23.4971"
25leonardofr2'23.6034"
26puzlanchik2'24.1992"
27Pirat_FIl2'25.3366"
28HaIIo2'26.4796"
29slodych2'27.1814"
30MrShavy2'37.2791"