Frankfurt STK server recordsTrack: China
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 4
#usernameresult
1pinguin81'58.8315"
1pinguin81'58.8315"
2pinguin81'59.2806"
2mimiz1'59.4470"
3mimiz1'59.4470"
4pinguin81'59.6500"
5pinguin82'04.1239"
3frenchi2'06.7396"
6frenchi2'06.7396"
4Akab2'07.1452"
7Akab2'07.1452"
8RowdyJoe2'09.5537"
5RowdyJoe2'09.5537"
9pinguin82'09.7037"
10pinguin82'11.7547"
11pinguin82'12.2333"
12fodoman2'12.5962"
6fodoman2'12.5962"
13Akab2'12.9707"
14RowdyJoe2'14.0212"
15frenchi2'15.0056"
16frenchi2'16.0241"
17frenchi2'19.9500"
18pinguin82'22.7331"
19johnnyrei2'23.2496"
7johnnyrei2'23.2496"
8Jammyjamjamman2'27.4147"
20Jammyjamjamman2'27.4147"
21bubbbubb2'30.6306"
9bubbbubb2'30.6306"
22frenchi2'30.8386"
23nimeye2'35.8623"
10nimeye2'35.8623"
24Luva94972'47.5969"
11Luva94972'47.5969"
25Nitropan2'51.4310"
12Nitropan2'51.4310"
26Nitropan2'59.0393"
13dekkja_moogli_bruna4'45.8236"
27dekkja_moogli_bruna4'45.8236"