Frankfurt STK server recordsTrack: Canyon 42
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 3
#usernameresult
1RowdyJoe1'54.1183"
1RowdyJoe1'54.1183"
2George-Calibur1'55.4609"
2George-Calibur1'55.4609"
3RowdyJoe1'56.4788"
3serpent1'56.5604"
4serpent1'56.5604"
5RowdyJoe1'56.6493"
4braxx1'56.7485"
6braxx1'56.7485"
5RX11'57.3406"
7RX11'57.3406"
8RowdyJoe1'57.5163"
6mimiz1'57.9574"
9mimiz1'57.9574"
10Haenschen1'58.5945"
7Haenschen1'58.5945"
11RowdyJoe1'59.2393"
12CyberFighter1'59.7120"
8CyberFighter1'59.7120"
13RX12'00.0472"
14UnsolvedCypher2'00.1057"
9UnsolvedCypher2'00.1057"
15RowdyJoe2'00.2415"
16RX12'01.6545"
10gzvx2'01.9539"
17gzvx2'01.9539"
18RX12'02.5308"
19RowdyJoe2'02.9473"
20kimden2'03.0670"
11kimden2'03.0670"
21mimiz2'03.0870"
12childerico2'03.2211"
22childerico2'03.2211"
13MicWer2'03.3864"
23MicWer2'03.3864"
14nimeye2'03.5209"
24nimeye2'03.5209"
15mv812'03.5970"
25mv812'03.5970"
26gzvx2'03.8285"
27nimeye2'04.1208"
28boxx2'04.4964"
16boxx2'04.4964"
29Akab2'05.7055"
17Akab2'05.7055"
30nimeye2'05.7371"
18Tom-grrr2'06.2365"
19tuxsudo_tim2'06.6705"
20frenchi2'07.4894"
21ivoms2'08.0971"
22darkone2'08.3150"
23Noboru552'10.8275"
24klong2'10.9056"
25Cauruso2'11.5500"
26FMWM2'11.5737"
27qxel2'11.6898"
28BamBuh2'12.6293"
29Shinji-Chibi2'12.6950"
30rp22'12.7573"