Frankfurt STK server recordsTrack: BeBeLiOuS Circuit 2
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 5
#usernameresult
1spockk1'25.8626"
1spockk1'25.8626"
2Akab1'32.3750"
2Akab1'32.3750"
3Heuchi11'38.5361"
3Heuchi11'38.5361"
4Akab1'39.4550"
4RX11'39.5457"
5RX11'39.5457"
5nimeye1'40.1570"
6nimeye1'40.1570"
6Luva94971'40.2236"
7Luva94971'40.2236"
8braxx1'40.6735"
7braxx1'40.6735"
8Toxic0251'42.1389"
9Toxic0251'42.1389"
10RX11'42.1829"
11braxx1'42.8280"
12whomi2'05.2143"
9whomi2'05.2143"