Frankfurt STK server recordsTrack: Beam Runner
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 4
#usernameresult
1Haenschen2'06.3895"
1Haenschen2'06.3895"
2Haenschen2'10.7149"
2mimiz2'13.6535"
3mimiz2'13.6535"
3nimeye2'14.1296"
4nimeye2'14.1296"
4CyberFighter2'14.3940"
5CyberFighter2'14.3940"
5RX12'14.4712"
6RX12'14.4712"
7RowdyJoe2'16.9557"
6RowdyJoe2'16.9557"
7TomRaider2'18.7446"
8TomRaider2'18.7446"
9TomRaider2'19.7945"
8qxel2'20.2493"
10qxel2'20.2493"
9klong2'20.5321"
11klong2'20.5321"
12nimeye2'20.7233"
10jorgesumle22'21.1032"
13jorgesumle22'21.1032"
11darkone2'21.3659"
14darkone2'21.3659"
15nimeye2'22.2332"
16Haenschen2'22.9887"
17RX12'23.8564"
12pinguin82'23.9457"
18pinguin82'23.9457"
19RowdyJoe2'24.1561"
13Ulli612'24.8082"
20Ulli612'24.8082"
21nimeye2'24.8570"
14Luva94972'25.7786"
22Luva94972'25.7786"
23RowdyJoe2'26.1480"
24spockk2'28.5070"
15spockk2'28.5070"
16Akab2'31.7059"
25Akab2'31.7059"
26Ulli612'33.2329"
27skindoor2'33.7140"
17skindoor2'33.7140"
28nimeye2'35.6970"
18frenchi2'36.8711"
29frenchi2'36.8711"
30toz2'37.0542"
19toz2'37.0542"
20Shinji-Chibi2'37.2961"
21FMWM2'39.8973"
22UnsolvedCypher2'42.2617"
23hecksel2'44.5876"
24Nitropan2'52.4070"
25Linux562'52.4574"
26Lux-Toto3'07.5245"
27kimden7'38.1860"