Frankfurt STK server recordsTrack: BBR 01
Mode: normal
Direction: normal
Laps: 10
#usernameresult
1nimeye8'16.4741"
1nimeye8'16.4741"
2Noboru559'00.4413"
2Noboru559'00.4413"
3nimeye9'04.5899"