Frankfurt STK server recordsTrack: Amazonian Journey
Mode: normal
Direction: reverse
Laps: 4
#usernameresult
1Bcharlie2'39.2957"
1Bcharlie2'39.2957"
2Akab2'39.5891"
2Akab2'39.5891"
3minizarot2'57.6000"
3minizarot2'57.6000"
4Frest3'11.1544"
4Frest3'11.1544"
5nimeye3'12.8154"
5nimeye3'12.8154"